Upadłość Getin Banku, a kredyt frankowy – zgłoszenie wierzytelności

Dnia 20 lipca 2023 r. Sąd Upadłościowy w Warszawie tj. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/188/2023 ogłosił upadłość Getin Noble Banku S.A.

Co to oznacza dla kredytobiorców spłacających kredyt frankowy?
Oznacza to zmianę trybu dochodzenia roszczeń wobec banku, które należy zgłaszać syndykowi Getin Noble Bank S.A. w toku postępowania upadłościowego. Chcąc zachować szanse na zaspokojenie swoich wierzytelności wobec banku, należy w oznaczonym terminie zgłosić wierzytelność do syndyka masy upadłości. Kredytobiorcy posiadający kredyty hipoteczne powiązane z walutą obcą w tym banku (CHF, EUR, USD, JPY) w terminie 30 dni od momentu publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości powinni zgłosić swoją wierzytelność z tytułu nieważnej umowy kredytu do syndyka masy upadłości. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 19 sierpnia 2023 r. Kredytobiorcy wciąż mają możliwość kwestionowania ważności umowy kredytu w postępowaniach wszczętych przed ogłoszeniem, jak i wszczętych po ogłoszeniu upadłości banku – już z udziałem syndyka.

Czy konieczność zgłoszenia dotyczy wszystkich kredytobiorców?
Obowiązek ten dotyczy wszystkich kredytobiorców tj. tych, którzy już zakwestionowali ważność umowy pozywając Getin Noble Bank, jak również kredytobiorców, którzy nie pozywali banku i nie spłacili kredytu, ale zamierzają kwestionować ważność umowy kredytu w przyszłości.

Dlaczego należy zgłosić wierzytelność?
Zgłoszenie wierzytelności zapewnia wierzycielowi aktywny udział w postępowaniu upadłościowym. Skuteczne zgłoszenie wierzytelności skutkuje uwzględnieniem jej na liście wierzytelności, która po zatwierdzeniu przez Sąd jest podstawą do zaspokojenia roszczeń. Kwestionowane przez bank (bądź syndyka) wierzytelności zgłaszane przez Frankowicza są rozpoznawane przez Sąd upadłościowy.

Jak zgłosić wierzytelność?
Zgłoszenie wierzytelności odbywa się wyłącznie za pośrednictwem teleinformatycznego Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ). Kredytobiorca może zgłosić swoją wierzytelność samodzielnie lub skorzystać z pomocy pełnomocnika. Po zarejestrowaniu użytkownik zyskuje dostęp do formularza zgłoszenia. Zgłoszenie wierzytelności w terminie jest bezpłatne, natomiast zgłoszenie wierzytelności po terminie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 1.010,49 zł. Czynności dokonane w postępowaniu upadłościowym po upływie 30-dniowego terminu na zgłoszenie będą skuteczne wobec spóźnionych wierzycieli, bez możliwości ich zaskarżenia.

Jakie znaczenie ma potrącenie wierzytelności? 
Niezwykle istotnym jest, aby wraz ze zgłoszeniem wierzytelności należy złożyć oświadczenie o potrąceniu, niezależnie od tego czy kredytobiorca posiada nadwyżkę ponad roszczenie upadłego o zwrot kwoty kapitału, czy też niedopłatę. Przysługująca kredytobiorcy należność (suma wszystkich uiszczonych rat kapitałowo odsetkowych, prowizji, dodatkowych opłat) podlega potrąceniu z wierzytelnością banku (kwota wypłaconego kredytu).

W postępowaniu upadłościowym potrącenie wierzytelności możliwe jest najpóźniej przy zgłoszeniu wierzytelności.
Mimo ogłoszenia upadłości przez bank kredytobiorcy wciąż mają możliwość unicestwienia umowy kredytu. Jeżeli sąd stwierdzi nieważność umowy kredytu, brak skutecznie dokonanego potrącenia właściwie pozbawia możliwości zwrotu wpłaconych środków, jednocześnie syndyk może zażądać zapłaty kwoty kapitału.

 

Nasza Kancelaria oferuje pomoc w dokonaniu zgłoszenia wierzytelności oraz w prowadzeniu sprawy upadłościowej. Zadaj pytania w swojej sprawie pod nr tel. 691 928 204 lub 609 271 806 lub mailowo grzeskowiak-szten@kancelariaszten.pl. Powierz działania doświadczonej Kancelarii.