JAK NAPISAĆ POZEW ROZWODOWY ?

 

„Potrzebuję szybko się rozwieść. Ile to będzie trwało?”. Prowadząc sprawy rozwodowe to pytanie trafia do mnie jak bumerang.  Często rozwód stanowi kropkę nad „i”, ostatni element, który pozwala moim Klientom zamknąć drzwi przeszłości i jednocześnie stanowi początek czegoś nowego. 

Jako prawnik od rozwodów wiem, że stres i emocje nie są dobrymi przyjaciółmi. Pomoc profesjonalisty – prawnika  od rozwodów – z pewnością pomoże przejść Ci przez sprawę rozwodową szybciej, łatwiej i bez nadmiernego stresu. 

Poniżej krok po kroku opowiem o tym, na co należy zwrócić uwagę przygotowując się do rozwodu.

Przesłanki rozwodowe, czyli co bada Sąd? 

Na każdej konsultacji prawnej – priorytetowo jako radca prawny specjalizujący się w rozwodach – dążę do ustalenia, czy między małżonkami, którzy planują rozwód, doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożyczenia małżeńskiego.

Jest to o tyle ważne, że Sąd rozwiąże małżeństwo przez rozwód tylko wtedy, gdy ustali, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Co to oznacza w praktyce? Sąd – rozpoznając sprawę o rozwód – będzie badał, czy między małżonkami  doszło do wygaśnięcia następujących więzi:

 • więzi uczuciowej/emocjonalnej (wygaśnięcie uczuć miłości i przywiązania),
 • więzi fizycznej  (strony nie utrzymują stosunków seksualnych),
 • więzi gospodarczej (małżonkowie zaprzestali podejmować wspólne decyzje w kwestiach finansowych – najlepiej podać miesiąc i rok od kiedy niniejsza więź wygasła).

Rozkład tychże więzi musi mieć charakter trwały, tzn. że Sąd – w oparciu o doświadczenie życiowe – dokona oceny, że w okolicznościach konkretnej sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Często też rozkład pożycia małżeńskiego można uznać za trwały, jeśli rozwodzący się małżonkowie (albo jeden z dniach) pozostają w nowych związkach, tym bardziej jeśli z takiego związku pochodzą dzieci. 

Jednak pomimo wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego Sąd może nie orzec rozwodu w trzech sytuacjach:

 • jeżeli w skutek rozwodu ucierpieć miałoby dobro wspólnych, małoletnich dzieci,
 • jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego  (np. może być to sytuacja, kiedy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory),
 • jeżeli rozwodu żądana małżonek wyłącznie winny, a drugi małżonek się nie godzi i jest to zgodne z zasadami współżycia społecznego. 

W sytuacji, gdy sąd dojdzie do przekonania, że między małżonkami nastąpił zupełny – ale nietrwały – rozkład pożycia małżeńskiego, istnieje możliwość  orzeczenia między małżonkami separacji.

Sąd właściwy, czyli gdzie złożyć pozew rozwodowy

Właściwym do orzekania o rozwodzie będzie zawsze sąd okręgowy. Tylko który?  Zazwyczaj będzie to sąd właściwy ze względu na miejsce ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli jeden z małżonków nadal tam mieszka.  Jeżeli  żaden z małżonków już tam nie mieszka – właściwy będzie sąd okręgowy według miejsca zamieszkania pozwanego.  Natomiast jeśli nie  sposób ustalić miejsca zamieszkania pozwanego – właściwym do złożenia pozwu będzie sąd okręgowy według miejsca zamieszkania powoda.  Dla przykładu, jeżeli małżonkowie mieszkali dotychczas we Wrocławiu – właściwy będzie są Okręgowy we Wrocławiu, jeżeli jeden z małżonków nadal tu mieszka.  Jeżeli małżonkowie mieszkali w Nysie, w powiecie nyskim– właściwym sądem okręgowym – jest Sąd Okręgowy w Opolu. Pozew można  złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać pocztą. 

Elementy pozwu:

Przygotowując pozew o rozwód możemy podzielić go na trzy elementy: komparycję, petitum oraz uzasadnienie.

Komparycja

Komparycja pozwu to nic innego jak wstępne informacje, które mają pomóc sądowi zidentyfikować sprawę oraz strony.  W pozwie rozwodowym należy wskazać następujące informacje dotyczące:

 1. daty i miejsce sporządzenia pisma, 
 2. sądu do którego wnoszony jest pozew, 
 3. danych identyfikujących strony, tj. imię i nazwisko powoda, jego adres zamieszkania oraz PESEL, imię i nazwisko pozwanego oraz jego adres zamieszkania. Przy czym nie należy mylić miejsca zamieszkania z miejscem zameldowania,
 4. tytuł pisma, czyli POZEW O ROZWÓD.

Petitum 

Jeżeli mamy już przygotowaną naszą część wstępną pozwu należy przejść do petitum, czyli tej części, gdzie należy wyartykułować swoje żądania. Można powiedzieć, że jest to najważniejsza część naszego pozwu, gdzie musimy zwrócić uwagę na następujące elementy:

 1. czy wnosimy o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, z winy obu stron, czy może z winy jednego małżonka?
 2. jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci – należy w pozwie  wskazać, komu powierzona ma zostać władza rodzicielska nad dziećmi,
 3. w jaki sposób małżonkowie mają ponosić po rozwodzie koszty utrzymania i wychowania wspólnych małoletnich dzieci (alimenty na dziecko),
 4. jak odbywać mają się kontakty rodziców z dziećmi po rozwodzie,
 5. jeżeli małżonkowie mieszkają wspólnie – można także żądać orzeczenia przez sąd o sposobie korzystania z mieszkania przez małżonków po rozwodzie,
 6. wymienienie dowodów i wskazanie faktów na jakie niniejsze dowody mają zostać przeprowadzone. 

Oczywiście ta część pozwu może zawierać również inne elementy, dla przykładu może to być: wniosek o zabezpieczenie powództwa, czy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. 

Uzasadnienie pozwu

Przystępując do pisania uzasadnienia należy skrupulatnie opisać, dlaczego w naszej ocenie doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego i dlatego nasze żądania zasługują na uwzględnienie. 

Co załączyć do pozwu:

Do każdego pozwu o rozwód obligatoryjnie należy dołączyć:

 1. skrócony odpis małżeństwa (oryginał dla sądu),
 2. skrócone odpisy urodzenia wspólnych małoletnich dzieci (oryginały dla sądu),
 3. dowód uiszczenia opłaty od pozwu (chyba, że wnosisz o zwolnienie z ponoszenia tychże kosztów),
 4. inne dokumenty powołane w pozwie jako dowody,
 5. odpis pisma i załączników dla pozwanego.

Koszty

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi obecnie 600 zł. Opłatę można uiścić przelewem na numer rachunku bankowego właściwego sądu (znajdziesz go na stronie internetowej konkretnego sądu okręgowego) bądź w kasie w tymże sądzie. 

Jeżeli małżeństwo rozwiązane zostanie na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie,  sąd zwróci powodowi opłatę w wysokości 300 zł, a pozostałą opłatę strony poniosą w równych częściach (tj. powód 150 zł i pozwany 150 zł).

Jeżeli małżeństwo zostanie rozwiązane przez sąd, zgodnie z naszym wnioskiem z winy drugiego małżonka –  sąd zasądzi  od pozwanego  na rzecz powoda zwrot 600 zł.

W każdym przypadku, jeżeli powód nie posiada wystarczających środków  finansowych na pokrycie opłaty może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. 

 

Jeżeli masz pytania w związku z powyższym artykułem, może coś jest dla Ciebie niezrozumiałe?   Zapraszam do kontaktu. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zadzwoń: +48 691 928 204 

Napisz: grzeskowiak-szten@kancelariaszten.pl