Najczęśćiej Zadawane Pytania

Radca Prawny Nysa

Zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego. Radca prawny świadczy pomoc prawną w postaci udzielania porad prawnych, sporządzania projektów pism procesowych, sporządzania opinii prawnych, reprezentacji Klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Obecnie – mając na względzie zakres możliwych do świadczenia usług prawnych – brak jest różnicy pomiędzy zawodem radcy prawnego i zawodem adwokata. Zarówno radca prawny jak i adwokat są profesjonalnymi pełnomocnikami w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Obecnie różnica pomiędzy tymi zawodami to możliwość zatrudnienia radcy prawnego na umowie o pracę (adwokat nie może być zatrudniony w tej formie) i kolor żabotu – niebieski to kolor radców prawnych, zielony – adwokatów.

Wynagrodzenie za świadczenie usług prawnych w postaci udzielenia porady prawnej ustalane jest z Klientem indywidualnie i zależy od stopnia zawiłości sprawy, dokumentacji, którą należy przeanalizować i czasu poświęconego na jej udzielenie.

Konsultacja może mieć miejsce w lokalu Kancelarii we Wrocławiu bądź w Nysie. Może też odbyć się w dogodnym miejscu ustalonym indywidulanie z Klientem bądź on-line. Po zapoznaniu się z problemem prawnym, wskazany zostanie koszt konsultacji.
Następnie dokonana zostanie analiza przedłożonych dokumentów i przedstawione zostaną możliwe rozwiązania.
Konsultacja może być ustna, może też zakończyć się zleceniem przygotowania opinii prawnej. Konsultacja może również zakończyć się przekazaniem przez Klienta sprawy do jej prowadzenia. Wtenczas nastąpi udzielenie wszelkich niezbędnych pełnomocnictw oraz załatwione zostaną formalności umożliwiające moje wstąpienie do sprawy jako profesjonalnego pełnomocnika.

Ustalenie wynagrodzenia dla profesjonalnego pełnomocnika, którym jest zarówno adwokat jak i radca prawny, każdorazowo ustalane jest w sposób indywidualny. Ma na nie wpływ wiele czynników, m.in.:
1) stopień zawiłości sprawy,
2) nakład pracy radcy prawnego.
3) ilość rozpraw, na których musi się stawić.

Istnieje możliwość wyboru jednego z trzech alternatywnych sposobów rozliczeń:
1) system godzinowy – wynagrodzenie stanowi iloczyn godzin poświęconych na prowadzenie sprawy oraz stawki godzinowej indywidualnie ustalonej z Klientem. Wynagrodzenie w tym systemie odpowiada rzeczywistemu nakładowi pracy radcy prawnego.
2) System ryczałtowy – wynagrodzenie przyjmuje postać z góry określonej kwoty. System ten kierowany jest dla Klientów, którzy powierzają stałe prowadzenie sprawy, niezależnie od ilości godzin poświęconych na wykonanie zlecenia.
3) System mieszany, tzw. ryczałt z limitem godzin – jest to połączenie systemu godzinowego
z ryczałtowym. Ryczałtem objęte jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klienta
w określonym limicie czasowym bądź w zakresie określonych czynności. Każda kolejna godzina lub czynność rozliczana jest według systemu godzinowego.

Nie. Radca prawny nie może świadczyć usług prawnych wyłącznie za wynagrodzeniem success fee. Jest to niezgodne z zasadami etyki i może być podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej. Oczywiście wynagrodzenie w postaci procentu od wartości przedmiotu sporu- może stanowić obok wynagrodzenia podstawowego (system godzinowy, ryczałtowy, mieszany) – wynagrodzenie dodatkowe za prowadzenie sprawy.

Oczywiście. Prowadzę sprawy zarówno na etapie pozasądowym i sądowym. Dlatego też świadczę usługi prawne, które przybierają postać zarówno udzielania porad, jak i sporządzania pism na etapie pozasądowym, jak np. wezwanie do zapłaty, jak i etapie sądowym – pozew, apelacja, zażalenie.

Oczywiście. Bardzo proszę o kontakt. Na pewno uda nam się ustalić dogodny termin celem odbycia spotkania.

Tak. Istnieje możliwość rozłożenia na raty zapłaty wynagrodzenia, przy czym niniejsza kwestia ustalana jest każdorazowo indywidualnie z Klientem.

MASZ PYTANIE?

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Karolina Grześkowiak-Szten

Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00